Werving nieuwe ambtsdragers

In september zullen er een aantal ambtsdragers aftreden, nadat ze een aantal jaren ouderling of diaken zijn geweest. We gaan dit jaar als kerkenraad en als gemeente op zoek naar 3 diakenen en 5 wijkouderlingen. Het is mooi om als ambtsdrager je steentje bij te kunnen dragen aan de bouw van Gods Koninkrijk en onze gemeente!

Wie kan er ambtsdrager worden? In principe komt elk belijdend lid van onze kerk dat zijn of haar geloof ook in de praktijk probeert te brengen, hiervoor in aanmerking.

Hoe werkt dat dan? De gemeenteleden mogen namen indienen van mensen die zij hiervoor geschikt achten. Daarna toetst de kerkenraad of de voorgedragen gemeenteleden inderdaad belijdend lid zijn in woord en daad.

Deze kandidaten worden vervolgens uitgenodigd voor een gezamenlijke bijeenkomst. In deze bijeenkomst wordt uitgelegd wat het werk van diaken en wijkouderling inhoudt. Daarnaast is er alle ruimte om met zittende ambtsdragers en de predikant in gesprek te gaan. Dat kan bijvoorbeeld gaan over omstandigheden waardoor je eraan twijfelt of je het ambt kunt aanvaarden. Als je twijfelt: ga dit gesprek dan vooral aan!
De kerkenraad wil vooral ook ‘jongere’ gemeenteleden oproepen om een ambt te overwegen. Het is immers heel belangrijk dat ook de stem van deze generatie gehoord wordt wanneer er besluiten moeten worden genomen en het beleid van de kerk moet worden bepaald.

Spreuken 3: “…Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht, denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg..”

De kandidaten die de vraag met ja beantwoorden, worden vervolgens benoemd en in september bevestigd.

En jij? Ben jij belijdend lid van onze kerk, en probeer je dit ook in de praktijk te brengen? Denk er dan eens over na wat het ambt ook voor jou kan betekenen. Veel gemeenteleden die ambtsdrager zijn (geweest), hebben het als een verrijking van hun eigen geloofsleven ervaren. Vraag (voormalige) ambtsdragers daar gerust eens naar!

Heb je interesse, vragen of twijfels, praat er dan dus vooral met iemand over.

Aftredende ambtsdragers 2024:
Ouderlingen: zr. E. de Kooter-Verheij, br. B. voor den Dag, br. L. Potters, zr. L.G. van der Stelt-Westerhout (één wijk is nog vacant).
Diakenen: br. A. van Berchum, br. M.A. voor den Dag, br. G. van Vuuren

Op de lijst welke je onder dit bericht kunt downloaden, kun je gemeenteleden voordragen. Laat deze kans niet liggen onder het mom van ‘wie ben ik dat ik van een ander vraag het ambt te vervullen’. We dienen met elkaar onze gemeente en onze Heer, ieder op zijn of haar eigen manier.

Deze lijst kan uiterlijk zondag 21 april (voorzien van naam + handtekening), ingeleverd worden in de kerk (in de brievenbus bij het keukentje) of bij de scriba: Corine van Oord, Reeweg 9. Je kunt de lijst ook mailen naar scriba@maranatha-werkendam.nl.

Mogen we u en jou ook vragen om te bidden voor voldoende handen om het vele werk licht te maken?

Namens de kerkenraad bedankt voor je inbreng!

Klik hier om de opgave lijst ambtsdragers 2024 te downloaden

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.