College van Kerkrentmeesters

Aan deze commissie is opgedragen het behartigen van de stoffelijke behoeften en belangen van de kerk in overeenstemming met de voor haar geldende instructie. Zij draagt zorg voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen en goederen en voor het financiële beleid. Behalve wat de gelden voor de zending betreft. Tot haar taak behoort ook het voeren van de geldelijke administratie die een volledig overzicht geeft van alle bezittingen en schulden en van alle baten en lasten van de kerk.

Elk jaar voor 1 april geeft zij aan de kerkenraad rekenschap van de inkomsten en uitgaven van de kerk over het afgelopen jaar en dient zij een begroting in voor het lopende jaar. Wanneer de jaarrekening en begroting door de kerkenraad zijn goedgekeurd worden ze door haar ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeente.

Leden van het College van Kerkrentmeesters zijn:

C. van den Heuvel

M. de Waal

D. Cornet

L.M. van Berchum

B. Kramer

J.A. Wemmenhove

De Buurt 82, Boven-Hardinxveld

Bladriet 26

Schans 33

Vloedanker 16

Richter 2

Bladriet 2

(T) 0184-631063 (voorzitter)

(M) 06-22327079 (secr.)

(M) 06-53546644 (techn. dienst)

(M) 06-31967611 (penningm.)

(T) 0183-505050

(M) 06-53809572