Profiel predikant en gemeente

 

kerk-aanzicht-1024x683

Profiel van predikant en gemeente

Gereformeerde Maranathakerk Werkendam

 

kansel-orgel-1024x683   bijbel-kansel-1024x683

 Profielschets predikant

In september 2017 zal één van onze predikanten met emeritaat gaan. Wij zijn daarom op zoek naar een predikant die samen met de andere predikant en de gemeente verder wil werken aan de op- en uitbouw van onze kerk. De te beroepen predikant krijgt een aanstelling voor onbepaalde tijd, in deeltijdfunctie voor 80% van de volledige werktijd, met dien verstande dat aanvullend voor een periode van maximaal 5 jaar de werktijd wordt uitgebreid met 20%.

Na een dienstverband van 5 jaar vindt over deze tijdelijke aanstelling een herbeoordeling plaats door kerkenraad en RCBB.

Graag komen wij in contact met een predikant die de taken van leider, leraar, herder en priester in onze gemeente op zich wil nemen. Deze predikant herkent zich in onderstaande beschrijving en stelt vanuit deze verantwoordelijkheid, in overleg met de kerkenraad prioriteiten vast ten aanzien van de daadwerkelijke invulling.

Dit alles om als dienaar van God onze gemeente te leiden en te dienen.

Wat wij zoeken..

Een predikant die zich kan vinden in de visie van onze gemeente en een pastor wil zijn voor onze veelkleurige gemeente om samen de weg naar en met God te zoeken en te gaan. Graag komen wij in contact met een predikant die ervaring heeft en het grootste deel van de loopbaan als predikant nog voor zich heeft.

Wij zoeken een predikant die gestalte wil geven aan de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël, die liefde voor de gereformeerde traditie combineert met openheid voor vernieuwing, die een Bijbelgetrouwe Christocentrische Woordverkondiging voorstaat, aandacht heeft voor het werk van de Heilige Geest in de gemeente en die daarbij liefdevolle en ook kritische aandacht heeft voor gemeenteleden die verschillen in opvattingen en geloofsbelevingen.

Wat verwachten wij..

Wij verwachten van de nieuwe predikant dat hij voor ons zal zijn een leider, leraar, herder en priester.

Als leider geeft de predikant geestelijke leiding aan de gemeente en is hij tegelijkertijd visionair en realist.

Als leraar is de predikant verantwoordelijk voor het uitleggen van het Woord van God op een bijbelgetrouwe wijze, waarbij de dagelijkse (leef)praktijk in relatie met het Woord van God wordt gebracht. Ook wordt verwacht dat de predikant meedoet in vorming en toerusting, waaronder catechese. Hij stimuleert jongeren om aandacht te hebben voor geloof en kerk en coacht hen naar geestelijke groei. Belangrijk is het om alle leeftijdsgroepen de nodige aandacht te geven, met name daar waar pastorale nood is.

Als herder draagt de predikant samen met de jeugd- en wijkouderlingen en de bezoekmedewerk(st)ers zorg voor het pastoraat in onze gemeente. Het pastoraat richt zich niet alleen op de volwassenen of ouderen; ook de jongeren mogen niet veronachtzaamd worden, want zij zijn de toekomst van de kerk. Van de nieuwe predikant vragen wij daarom aandacht voor en contact met jongeren en jong-gelovigen om hen mee te nemen in geloof, gemeente en leven.

Als priester draagt de predikant het geloof uit als een zegen, met aandacht voor liturgische aspecten en traditie. Tegelijkertijd heeft hij een open oog voor de plaats van de kerk in de huidige maatschappij.

Karaktereigenschappen

Enige innerlijke stevigheid, kritiek- en stressbestendigheid en sturend kunnen omgaan met veel verwachtingen is wenselijk. Ook verwachten wij van de predikant dat hij empathisch en samenbindend is.

Werken naast een collega-predikant

Met de collega-predikant worden de taken verdeeld, waarbij geldt dat beiden gelijkwaardig zijn. Belangrijk is het dat beiden in de ontwikkeling van beleid goed door één deur kunnen, intensief collegiaal contact onderhouden, complementair zijn en rekening houden met de diversiteit in karakters, mogelijkheden en wijze van geloofsoverdracht.

Schets van de kerkelijke gemeente

De Gereformeerde Kerk (PKN) te Werkendam telt ongeveer 1400 leden en kan getypeerd worden als een veelkleurige gemeente met een confessioneel deel; traditioneel en progressief denken bestaat daarin naast elkaar.

Er is een grote, betrokken groep gemeenteleden actief voor jong en oud, maar er zijn ook veel minder actieve leden en randkerkelijken. Een breed scala aan activiteiten voor alle gemeenteleden wordt georganiseerd.

Aandacht is er ook voor liturgie, diaconaat en ontmoeting; gemeenteopbouw en onderlinge zorg worden immers steeds belangrijker in onze sterk veranderende, seculiere wereld, waarin wij echter voluit een gemeente van Jezus Christus willen zijn.

Wij willen graag een kerk in beweging zijn, midden in de samenleving van nu, voor jong en oud.

 

In de kern van Werkendam is nog een andere PKN-gemeente (Hervormde Kerk). Reeds geruime tijd wordt beoogd de samenwerking die er thans is op het gebied van evangelisatie, Week van Gebed e.d., uit te breiden

 Profiel van de gemeente

kaart Werkendam

 

Het dorp Werkendam

Werkendam is een gemeente in de provincie Noord-Brabant, gelegen in de streek Land van Heusden en Altena, en bestaat uit vijf dorpen, te weten: Werkendam, Sleeuwijk, Dussen, Hank en Nieuwendijk. In 2019 vindt een herindeling plaats en krijgt ons gebied de naam Altena, waartoe 21 dorpen gaan ressorteren. De gemeente telt 26.542 inwoners, waarvan er 11.426 in het dorp Werkendam wonen.

Aan de noordzijde wordt onze gemeente begrensd door de Nieuwe Merwede en aan de zuidzijde door de Bergsche Maas. In noord-zuidrichting wordt de gemeente doorsneden door de rijksweg A27 (Utrecht-Breda). De unieke ligging op een kruispunt van weg en water maakt van Werkendam niet alleen een aantrekkelijke woongemeente, maar ook een uitermate geschikte vestigingsplaats voor bedrijven.

Werkendam is een plattelandsgemeente.

Naast bedrijvigheid in de landbouwsector geniet Werkendam vooral bekendheid als thuishaven van een grote binnenvaartvloot en als vestigingsplaats van diverse bedrijven in de weg- en waterbouwkundige sector.

Kenmerkend voor het gebied buiten de dorpskernen van Werkendam zijn de uitgestrekte polders, prachtige molens en andere cultuurhistorische elementen.

Een groot deel van Nationaal Park de Biesbosch behoort tot ons grondgebied.

De Biesbosch is een beschermd natuurgebied en het grootste zoetwatergetijden-gebied van Europa met een doolhof aan kreken en kleine riviertjes. Er zijn tal van mogelijkheden om het gebied te voet, op de fiets of per boot te verkennen.

Kerkelijk Werkendam

Door ondertekening van de ‘Akte van verbintenis’ op 27 maart 1837 ontstond de Gereformeerde Kerk van Werkendam. Deze akte van verbintenis wordt nog steeds door nieuwe ambtsdragers ondertekend.

Sinds 1 mei 2004 maken wij ook onderdeel uit van de Protestantse Kerk van Nederland (PKN), waarbinnen de gereformeerde kerk te Werkendam gezien moet worden als een veelkleurige gemeente.

Wij zijn een actieve gemeente op terreinen als kindernevendiensten, jeugdwerk, liturgie en diaconaat; een gemeente die weet heeft van het zijn van een gemeenschap in een sterk veranderende seculiere omgeving.

Het bovenstaande geeft al aan dat ook in onze gemeente het geloof op een verschillende manier wordt beleefd. Enerzijds is er een groep behoudende gemeenteleden en anderzijds is er ook een gedeelte van de gemeente dat graag nieuwe uitdagingen wil aangaan.

Het is de wens en de zorg van de kerkenraad om alle gemeenteleden vast te houden en enthousiast te maken. Dat gebeurt door een breed aanbod van activiteiten.

Als kerk willen wij ook onze protestantse traditie vruchtbaar maken voor het geheel van de samenleving en ervaren derhalve een dringende behoefte om als kerk in deze tijd zichtbaar en relevant aanwezig te zijn. In kerkelijk Werkendam treffen we naast een andere PKN-gemeente (Hervormd), ook een Hersteld Hervormde Kerk aan en een Evangelische Gemeente, alsmede daarnaast ook een aantal reformatorische gemeenten (Chr. Ger. Kerk, Gereformeerde Gemeente, Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland).

 

Leeftijdsopbouw van de gemeente

 

Leeftijd Doopleden Belijdend Totaal %
  0-19 243 1 244 18
 20-29 140 36 176 13
 30-39 53 56 109 8
 40-49 43 127 170 12
 50-59 37 185 222 16
 60-69 23 152 175 13
 70-74 11 85 96 7
 75+ 10 175 185 13
Totaal per 27/01/2017 560 817 1377 100
Pastorale eenheden 664

 

De kerkelijke gebouwen

Ons fraaie kerkgebouw is in 2006 gerenoveerd en is gevestigd in het centrum van Werkendam op het adres Gedempte Haven 1, 4251 CA Werkendam. Voorts beschikt onze kerk over één pastorie.

 

Wijkindeling – Huisbezoek

De gemeente is opgedeeld in 13 wijken, waaronder een verzorgingstehuis, genaamd ‘Goezate’. In elke wijk is momenteel een ouderling werkzaam, die samen met de predikant verantwoordelijk is voor het huisbezoek. Ook veel bezoekmedewerk(st)ers staan daarbij de ouderling en predikant terzijde.

 

Drie- of soms viermaal per jaar wordt er een gemeenteavond gehouden, waarbij veelal ook een inhoudelijk onderwerp aan de orde komt. Daarnaast organiseren de huidige predikanten op eigen initiatief gespreksavonden over diverse thema’s

 

De kerkdiensten

Elke zondag om 10.00 uur ’s morgens en om 18.00 uur ’s avonds is er een dienst.

In de morgendienst zijn er doorgaans zo’n 500 à 600 gemeenteleden aanwezig, in de avonddiensten zijn er meestal 100 à 120 gemeenteleden aanwezig.

In de morgendienst is er gelegenheid tot bediening van de Heilige Doop, daaraan voorafgaand ontvangen de ouders een doopbezoek van hun wijkpredikant.

Het Heilig Avondmaal wordt viermaal per jaar bediend.

In plaats van de reguliere diensten worden er ieder kerkelijk jaar, tienerdiensten, een school-/kerkdienst, een startdienst, een kinderkerstfeestdienst en een slotdienst gehouden. Met ingang van 2017 krijgt de avonddienst 4 keer per jaar een bijzondere invulling (zangdienst of anderszins).

 

Jeugdwerk – Kindernevendiensten

Op dit terrein zijn veel clubs en commissies in onze gemeente actief, waar we als gemeente heel dankbaar voor zijn; de jeugd is immers de toekomst van de kerk!

In onze kerkelijke gemeente treffen we aan jeugdclubs voor de groepen 3 t/m 8,RockSteady op vrijdagavond voor de tieners, de 16+club op de zondagavond, een jeugddienstcommissie, een tienernevendienstcommissie, een kindernevendienstcommissie, een kleuterdienstcommissie en een oppasdienst.

 

Catechisaties

Aan catechisaties kan zowel thuis als in ons kerkgebouw deelgenomen worden.

De predikanten verzorgen ieder de catechisaties voor de jongeren tot 16 jaar in hun wijk en voor jongeren van 16-plus is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de huiscatechese bij één van de leden van de huiscatechesecommissie.

Om beurten verzorgen de predikanten jaarlijks de belijdeniscatechisatie.

Overige activiteiten

Het voert te ver om uitvoerig alle activiteiten die plaatsvinden in onze kerk, te beschrijven, daarom volstaan wij met de opsomming van enkele actieve clubs of commissies.

 

Bijbelgespreksgroep                                              Chr. Gem. Zangvereniging

Zendingscommissie                                              Evangelisatiecommissie

Contactgroep ‘Ontmoeting’                                 Gospelkoor

Begroetingscommissie                                         Vrouwenver. ‘Sola Gratia’

Fancy Fair                                                              Gebedskring

Liturgiecommissie                                                Jeugddienstcommissie

Werkgroep ‘Week van Gebed”                           Commissie ‘Vorming en Toerusting’

 

Kerkenraad

Naast de predikanten bestaat de kerkenraad uit

  • 23 ouderlingen (1 ouderling-preses,1 ouderling-scriba, 14 wijkouderlingen,

4 jeugdouderlingen en 3 ouderling-kerkrentmeesters;

  • 13 diakenen.

De brede kerkenraad komt zeven keer per seizoen bij elkaar en de smalle kerkenraad vergadert telkens op de derde maandag in de maanden september, november, januari, maart en mei. Het moderamen vergadert 1 x per maand en altijd in de week voorafgaand aan de brede kerkenraad.

 

‘Uit Eigen Kring’ en nieuwsbrief     

Het kerkblad ‘’ Uit Eigen Kring’, waarvan de redactie en alle overige medewerkers bestaat uit gemeenteleden, verschijnt 8 à 9 keer per jaar en wordt bij alle leden/gezinnen bezorgd. Aanvullende en /of tussentijdse mededelingen worden gedaan via de Nieuwsbrief, die zondags vóór de dienst door leden van de begroetingscommissie wordt uitgereikt.

 

Profiel van onze nieuwe predikant

Op de pagina’s 2 en 3 is een door de kerkenraad en gemeente gemaakte profielschets geplaatst. Wij zoeken een predikant die zich kan vinden in die profielschets, maar zich ook thuis kan voelen in de hiervoor beschreven profielschets van onze gemeente. Ons gebed is dat wij spoedig de predikant vinden die vanuit zijn persoonlijk geloof in Jezus Christus onze gemeente kan inspireren door prediking, pastoraat en catechese.

 

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘

Website:      www. maranatha-werkendam.nl

Bijlagen:      -jaarboekje 2016-2017

-laatst verschenen ‘Uit Eigen Kring’

-beleidsplan