Beleidsplan

   
BELEIDSPLAN GEREFORMEERDE MARANATHAKERK WERKENDAM (PKN)

2018 – 2022

EEN BEWOGEN EN BEWEGENDE GEMEENTE                                                

 Voorwoord

Met dit beleidsplan verwoordt de Gereformeerde Maranathakerk van Werkendam haar visie op de identiteit, de roeping en de toekomst van de Gereformeerde kerk van Werkendam (PKN). Met dit stuk geeft de kerkenraad de weg aan die zij de komende jaren in wil slaan. Dit doet zij niet alleen, maar opziend naar en vertrouwend op God.

Een beleidsplan schrijven is niet het eerste waar men aan denkt als men over de kerk, de gemeente en haar activiteiten denkt. Toch is het goed om op papier te zetten wat voor gemeente wij zijn en wat wij als gemeente willen.

In dit plan vindt u een korte beschrijving van de gemeente, van de organisatie van de gemeente, de activiteiten en de specifieke activiteiten van de verschillende ambten. De gewenste situatie vraagt uiteraard om actie. Jaarlijks zal door de kerkenraad bij de bespreking van het jaarplan bezien worden of we op koers liggen voor de gewenst geachte situatie.

Het beleidsplan heeft als thema “Een bewogen en bewegende gemeente”. Dit brengt tot uitdrukking dat we als gemeente met elkaar gemeente zijn, elkaar dragende en met elkaar meelevend. Tegelijk wil dit ook zeggen dat we niet alleen intern gericht zijn, maar zeker ook wereldwijd omzien naar anderen in pastoraat en diaconaat. Bewegend geeft ook aan dat de gemeente meebeweegt in veranderingen in vormen, geloofsbelevingen en samenleven met behoud van de kern: Gods Woord.

 

 

Inhoudsopgave

                                                                                                      

Voorwoord. 2

Inleiding. 4

 1. Geschiedenis. 5
 2. Identiteit en Beleid. 6

2.1.     Kerk-zijn in eenheid en verscheidenheid. 7

2.2.     Kerk-zijn in een veranderende cultuur 7

2.3.     Kerk-zijn als gestalte van de verwachting. 7

2.4.     Kerk als organisatie. 8

2.5.     Samenvatting. 8

 1. Uitwerking. 9

3.1.     Inleiding. 9

3.2.     Grondslag. 9

3.3.     Eredienst 9

3.4.     Geloofstoerusting. 10

3.5.     Catechese. 10

3.6.     Jeugd- en jongeren. 11

3.7.     Missionaire roeping. 11

3.8.     Hoop voor de wereld. 12

3.9.     De kerkenraad. 13

3.10.  Relatie met Hervormde gemeente. 13

3.11.  Financiën. 14

 

Inleiding

Dit is het beleidsplan van de Gereformeerde Maranathakerk (PKN) van Werkendam. Het vormt een belangrijke pijler voor het werk binnen en door de kerk voor de periode 2018 – 2022.

De basis voor het beleidsplan zijn de visie van de Protestantse Kerken in Nederland (PKN) en de ervaringen van de afgelopen jaren. Verder zijn voor het opstellen van het beleidsplan de kernbegrippen geloofsverdieping, geloofsoverdracht en toerusting als basis gebruikt.

Het beleidsplan pretendeert niet volledig te zijn, de belangrijkste onderwerpen zijn opgenomen. Het plan moet meer als een levend document gezien worden. Dat wil zeggen dat het, indien nodig en wenselijk, aangepast wordt aan ontwikkelingen die zich voordoen. Op basis van het beleid wordt jaarlijks in juni een jaarplan door de kerkenraad vastgesteld waarin de doelstellingen voor het komend kerkelijk seizoen en de realisatie over het afgelopen seizoen wordt verwoord.

Dit beleidsplan is geen reglement waarin de dagelijkse praktijk van “kerk-zijn” uitgebreid beschreven wordt. Het is niet ondenkbaar dat dit beleidsplan aanleiding vormt om de “Plaatselijke Regeling t.b.v. het leven en werken van de Gereformeerde kerk te Werkendam” aan te passen.

Het beleidsplan start met een korte beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van onze gemeente. Daarna volgt een beschrijving van Identiteit en Beleid dat vervolgens wordt uitgewerkt in hoofdstuk 3. Het plan beoogt zo concreet mogelijk de richting van de ontwikkelingen van de gemeente te beschrijven.

 

1.    Geschiedenis

Door een korte beschrijving van de geschiedenis van de Gereformeerde kerk van Werkendam herkennen en erkennen wij de verbondenheid met het voorgeslacht.

Door ondertekening van de ‘Akte van verbintenis’ op 27 maart 1837 door de broeders Andries Potters, Cornelis van der Stelt en Cornelis den Dekker ontstond de Gereformeerde kerk van Werkendam. Deze akte van verbintenis wordt nog steeds door nieuwe ambtsdragers ondertekend.

 

Op 29 juni 1956 is de huidige Maranathakerk in gebruik genomen. Dit is een kerk met ongeveer 800 zitplaatsen. Vanaf 1960 is een tweede predikant werkzaam. In 1961 kwam de Merwedebrug gereed. Dit maakte Werkendam beter bereikbaar vanuit het noorden. De bevolkingssamenstelling veranderde: er kwamen veel meer mensen van buitenaf in Werkendam wonen. Dit heeft gevolgen voor de omvang en samenstelling van het ledenbestand van de gemeente gehad.

Vanaf 1970 kwamen Kerk en Samenleving in beweging. Met enige vertraging bereikte dat ook Werkendam. De kerkelijke betrokkenheid neemt af, er komen kerkleden uit andere dorpen bij ons kerken en de Evangelische gemeenschappen komen op. Dit laatste heeft ook aantrekkende kanten op leden van onze gemeente.  Veranderingen worden ook onder andere zichtbaar bij de invoering van de Nieuwe Bijbelvertaling, liturgische vormen en een vrouwelijke predikant op de kansel. Ook het kerkgebouw ontkwam niet aan veranderingen. Na een grondige verbouwing is de Maranathakerk in juni 2006 heropend. Daarbij bleek de grote betrokkenheid van de gemeente: het benodigde geld kwam er vrij gemakkelijk en door vrijwilligers zijn veel werkzaamheden verricht.

Met Gods hulp is er vanaf 1837 veel werk verricht voor het opbouwen van de gemeente. Dit heeft zich niet beperkt tot de eigen gemeente. Op 1 mei 2004 is de Gereformeerde kerk van Werkendam opgegaan in de Protestantse Kerken in Nederland. Dit is een lange, niet eenvoudige weg geweest, waarin veel tegenstellingen overbrugd dienden te worden. Desondanks zijn wij dankbaar voor de eenwording met onze Hervormde en Lutherse broeders en zusters.

 

 

2.    Identiteit en Beleid

De identiteit van de Gereformeerde Maranathakerk (PKN) te Werkendam kan als volgt kort worden omschreven:

 • Persoonlijke omgang met God in leven en liturgie;
 • Samen Gemeente zijn (de manier waarop we met elkaar omgaan en betrokken zijn);
 • Dienstbaar aan de samenleving (opdracht tot verkondiging en helpen).

Sinds 1 mei 2004 maken wij onderdeel uit van een verenigde kerk: de PKN. Wij zijn dankbaar voor de totstandkoming van deze verenigde kerk waarbij we de weg daarheen niet vergeten zijn. In veel plaatselijke gemeenten heeft de vereniging van de kerken tot nieuw elan geleid. Ook wij willen als kerk onze protestantse traditie vruchtbaar maken voor het geheel van de samenleving.

De Protestantse Kerk is deel van Gods wereldwijde kerk, waarin protestanten een eigen plaats innemen. De protestantse traditie is altijd gekenmerkt door een sterke betrokkenheid op de samenleving. Wij ervaren een dringende behoefte om als kerk ook in deze tijd zichtbaar en relevant aanwezig te zijn.

De Gereformeerde kerk van Werkendam maakt onderdeel uit van de vele gemeenten die samen het verband van de Protestantse Kerken van Nederland vormen. De gemeente is een gemeenschap rond het Woord, de Bijbel. De gemeente is ontvanger van het Woord. Het Woord is de oorsprong van de gemeente, de grond onder haar voeten, haar grootste vreugde en vaste hoop voor de toekomst. De gemeente wordt gedragen door het Woord. Daarom vertellen wij het Woord door. In vertellen en verkondigen; in vieren en voorleven ligt het leven van onze gemeente. Wij zijn ambassadeurs van het Woord.

Onze gemeente is daarom missionair. Zij is er om het Woord over de grenzen van kerk en christendom heen te vertalen en vorm te geven. Het Woord moet ‘handen en voeten’ krijgen in het leven van onze gemeente en haar leden.

In onze kerk zijn steeds meer mensen die samen gemeente-zijn steeds minder belangrijk vinden. Dit individualistische godsgeloof wijzen wij af. Het geloof dient gedragen te worden door een brede geloofsgemeenschap, die door Woord en Sacramenten wordt gevoed. Zo’n gemeenschap wil onze gemeente zijn.

Het beleid van onze kerk is samengevat gericht op:

 • Het gemeente zijn;
 • Verdieping van het geloof;
 • De toekomst van onze gemeente;
 • Dienstbaar aan de samenleving.

Centrale begrippen hierbij zijn:

 • Betrokkenheid bij elkaar;
 • Ruimte en respect voor elkaar;
 • Met elkaar in gesprek gaan en blijven;
 • In beweging blijven;
 • Geloofsontwikkeling;
 • Inzet, meewerken;
 • Oog houden voor maatschappelijke ontwikkelingen;
 • Pijnpunten erkennen en waar mogelijk aanpakken.

2.1.Kerk-zijn in eenheid en verscheidenheid

Elke kerk is veelkleurig, zo ook de onze. Elk gemeentelid heeft een eigen geschiedenis met God en heeft daarnaast unieke gaven en talenten voor opbouw van de gemeente ontvangen. Tezamen vormen wij één lichaam. Veelkleurigheid ervaren wij als rijkdom en uitdaging. Rijkdom, omdat Gods openbaring in Christus te groot is voor één enkele gestalte. Uitdaging, omdat pluriformiteit gemakkelijk kan worden tot een niets verplichtende vrijblijvendheid.

Wij lijden ook aan de verscheidenheid. Het is daarom van groot belang, dat wij de verschillen die er zijn in traditie, in beleving en verwoording, vruchtbaar maken door met elkaar in gesprek te gaan. Het luisteren naar elkaars geloofsverantwoording en Schriftuitleg is geen vrijblijvende zaak. We mogen elkaar op dit punt niet onverschillig negeren en ons van de ander isoleren, noch de verschillen van mening verdoezelen. Want ondanks alle verschillen staan wij voor de kerk van Christus. Want hoe verscheiden wij ook zijn, toch gaat het in de veelkleurigheid om de belijdenis van de Naam boven alle namen: Jezus Christus.

2.2.Kerk-zijn in een veranderende cultuur

In onze huidige samenleving moet ieder mens zelf zijn of haar leven vorm en inhoud geven. Er zijn geen vanzelfsprekendheden meer op het gebied van geloof, politiek en levensloop. Dit heeft ook effect op de zwaarte van de ambten in de kerk en de wijze waarop ze worden ingevuld. Door velen wordt dit ervaren als een bevrijding, maar voor anderen veroorzaakt dit ook onzekerheid.

Het leven is vol en druk geworden. Opleiding, carrière, relatie, werk, zorg voor kinderen en/of ouders, sociale verbanden, alles vraagt om aandacht. De druk wordt versterkt door de voortdurende roep om succes en geluk. Door al deze ontwikkelingen is het vrijwilligerswerk onder druk komen te staan.

Er is sprake van een gevoelscultuur waarin het belevingsaspect voor mensen zwaar weegt. Beleving speelt een belangrijke rol, meer dan instituties of leerstelligheden. Gezocht wordt naar een persoonlijk verworven antwoord op levensvragen, niet naar collectief gedragen zekerheden. In hun zoektocht of met hun antwoord willen veel mensen hun ervaringen wel delen met anderen, maar zich niet verplichtend met hen verbinden. Deze ontwikkelingen gaan ook onze gemeente niet voorbij. Het gemeentewerk wordt gedragen door een kleiner wordende groep vrijwilligers, de band tussen gemeenteleden wordt losser en regelmatig de kerk bezoeken is geen vanzelfsprekendheid meer. Ook de vervulling van ambten in de gemeente is daardoor minder vanzelfsprekend en inhoudelijk aan veranderingen onderhevig. Wij willen het gemeentewerk en de onderlinge verbondenheid in deze ontwikkelingen inpassen.

2.3.Kerk-zijn als gestalte van de verwachting

Wereldwijd zijn er velen die de weg van het christelijke geloof gaan. Leden van alle leeftijden beleven en belijden hun geloof en ontmoeten broeders en zusters in de naam van de Heer. Vanzelfsprekend is dit niet en vanzelf gaat het niet. De tijd dat de kerk wel vanzelf leek voort te leven is voorbij. Op veel plaatsen kraakt het kerkelijk leven in al zijn voegen. Het einde van de vanzelfsprekendheid brengt bij velen onzekerheid en verwarring. Ook in onze eigen gemeente wordt dit ervaren. Een groeiend aantal gemeenteleden verwacht steeds minder van God.

Onze gemeente heeft alleen toekomst, wanneer zij de opgestane Heer volgt en vertrouwt op Gods Geest. Op die weg leren wij ook om verder te zien dan de grenzen van onze eigen gemeente. In de kerk hunkeren wij naar de vernieuwing door de Heilige Geest. Vaak zien we te weinig dat wereldwijd de kerk een snel groeiende beweging is. Het is onze overtuiging dat Gods Geest nog steeds werkt.

 

Wij zijn ervan overtuigd, dat Gods beloften en koningschap ook aan mensen van vandaag een nieuw heilzaam perspectief bieden. Daarom verkondigen wij ook in onze tijd de drie-enige God:

 • God de Vader, die aan mensen geborgenheid geeft in deze zoekende wereld,
 • Jezus Christus, die verzoening brengt in een wereld vol gewonde en verwonde mensen,
 • De Heilige Geest, die ons vernieuwt.

2.4.Kerk als organisatie

Om een krachtige geloofsgemeenschap te zijn waarin gemeenteleden, in het licht van de woorden van God, de zin van het leven kunnen ontdekken, is het van belang het gemeentewerk goed te organiseren. De organisatie moet zodanig zijn dat zoveel mogelijk energie gestoken kan worden in het gemeente-zijn met elkaar en voor de samenleving. Dit houdt ook in dat het besturen van de gemeente zo efficiënt mogelijk wordt ingericht. De communicatie met de gemeente via de website zal daarom worden geïntensiveerd. Ideeën zullen worden ontwikkeld om het gebruik van internet te stimuleren.

Voor de activiteiten in onze gemeente is de kerkenraad eindverantwoordelijk. Daarom laat de raad zich informeren en ondersteunt ze daar waar nodig is.

Het beschikbaar krijgen van ambtsdragers is een belangrijk punt van aandacht. De kerkenraad heeft zich enkele jaren geleden daarover beraden en een aantal besluiten genomen. Dit betreft onder meer een goede voorbereiding op het ambtsdrager zijn, begeleiding en toerusting, meer duidelijkheid over de verwachtingen rond het functioneren bij huisbezoek en rondgang in de wijk etc. Effectuering daarvan dient in de komende beleidsperiode nog meer gestalte te krijgen.

Wij vinden het belangrijk dat er een gevarieerd, op elkaar afgestemd, aanbod van activiteiten is. Rekening houdend met de levens- en belevingsfase van de gemeenteleden.

2.5.Samenvatting

De gereformeerde Maranathakerk is een gemeenschap van mensen, geroepen door Christus, geleid door de Geest, puttend uit de traditie, met de Bijbel als leidraad, die zichzelf en anderen gunnen om God beter te leren kennen. Vanuit die inspiratie wil zij dienstbaar zijn aan elkaar en aan de samenleving.

 

 

3.    Uitwerking

3.1.        Inleiding

In dit hoofdstuk is een uitwerking opgenomen gebaseerd op de in het vorige hoofdstuk beschreven Identiteit en Beleid. Bij een aantal thema’s worden activiteiten benoemd die in de nabije toekomst opgestart worden. In overleg met de betrokkenen stippelt de kerkenraad een traject uit waarbinnen dit verder vormgegeven wordt.

3.2.Grondslag

Wij willen een krachtige geloofsgemeenschap zijn waar mensen, samen met anderen en in het licht van de woorden van God, vorm kunnen geven aan hun leven.

De grondslag voor ons doen en laten is de Bijbel. In ons persoonlijk leven mogen wij God steeds beter leren kennen, waarbij wij beseffen dat ontdekken en kennen van God van alle tijden en plaatsen is. Dat is de reden dat wij ons verbonden voelen met voorgaande generaties, die hun geloof hebben uitgedrukt in de Heidelberger Catechismus, de Dordtse leerregels en de Nederlandse geloofsbelijdenis. De verbondenheid met de algemene Christelijke kerk wordt verder verwoord in de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius.

 

De Protestantse Kerk is deel van Gods wereldwijde kerk, waarin protestanten een eigen plaats innemen. Daarbij weten wij dat Gods kerk in Israël wortelt en laten we ons gezeggen door de Schriften die wij met elkaar delen. Wij kunnen niet bestaan zonder een diepe verbondenheid met Israël als volk van God.

 

 

 • Eredienst

Om een lerende en vierende gemeente te zijn worden de gemeenteleden in de gelegenheid gesteld om op zondag twee kerkdiensten bij te wonen. Dit geeft de gemeente de gelegenheid als geheel samen te komen rondom het Woord van God om van daaruit een weg te zoeken in geloof en leven. Naast de ‘gewone diensten’ vieren wij de (feest)dagen zoals Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren, waarbij de nadruk ligt op die heilsfeiten. Op Biddag vragen wij God om een zegen over ons werk. Op Dankdag danken wij Hem voor de ontvangen mogelijkheden om ons werk uit te voeren.

Wij vinden het belangrijk dat een aantal kerkdiensten speciaal ingericht is rond thema’s of voor jongeren. Hiervoor maken wij gebruik van themadiensten en jeugddiensten. Daarnaast is er in de “gewone” diensten aandacht voor projecten van kindernevendienst en clubs. De relatie kerk-school komt tot uitdrukking in het zingen van het lied dat op school is geleerd en in de jaarlijkse kerk-school dienst. Hierdoor wordt de band tussen jeugd en kerk herkenbaarder en verstevigd.

Wij vieren het Heilig Avondmaal, dat toegankelijk is voor belijdende leden, 4 maal per jaar. Het sacrament van de Heilige Doop wordt bediend aan de kinderen uit onze gemeente.

Elk type viering heeft een eigen identiteit. Dit geldt niet alleen voor het onderwerp, maar ook voor de liturgie. Daarom is een liturgiecommissie ingesteld met de opdracht liturgische voorstellen te maken passend bij het karakter van de viering, gebruikmakend van het dienstboek en liedbundels.  Dit alles vanuit het besef dat orden van dienst moeten passen bij het karakter van onze gemeente. De inhoud van het Woord blijft gelijk, de vorm waarin diensten worden gevierd kan verschillen en evolueert in de tijd. Het wordt dan ook van grote betekenis geacht dat deze commissie bestaat.

Het kerkenraadsbesluit over vrouwelijke voorgangers zal in de beleidsperiode verder worden uitgevoerd. Ook is het mogelijk dat predikanten van de Hervormde kerk voorgaan in onze gemeente.

 

Gedurende de komende beleidsperiode zal het kerkenraadsbesluit aangaande het gebruik van de NBG en de NBV voor het gebruik in de erediensten meer worden toegepast. Andere vertalingen passend bij de dienst zijn eveneens toegestaan. Het gebruik van een vertaling die aansluit bij de huidige tijd en taalbeleving is van belang om aanspreekbaar te blijven voor jongere en oudere gemeenteleden.

 

 

 • Geloofstoerusting

Geloofskennis is van wezenlijk belang voor het voortbestaan van de kerk van Jezus Christus. Geloofsoverdracht – individueel en in groepen – wordt centraal gesteld. Door studie, stimulering en het beschikbaar stellen van informatie wordt ervoor gezorgd dat gemeenteleden kunnen groeien in geloof.

Het kerkelijk werk past bij de identiteit en beleidsuitgangspunten zoals in dit hoofdstuk beschreven. Om dit te ondersteunen zal op maat gesneden toerusting worden aangeboden. De noodzaak en wenselijkheid van de manier van thema-avonden organiseren zullen we komende periode nader onder de loop nemen.

De commissie vorming en toerusting richt zich op de behoefte en activiteiten met betrekking tot vorming en toerusting van gemeenteleden. Onder vorming en toerusting verstaan we het verdiepen en ontwikkelen van de betekenis van het geloof voor gemeenteleden door middel van activiteiten, cursussen, ontmoeting en nog meer. Met name willen we de komende periode aandacht besteden aan de groep 25 – 45 jaar.

Deze commissie kan ook een belangrijke rol vervullen bij het voorbereiden van gemeenteleden op het vervullen van de functie van ambtsdrager. Dit alles is van blijvende noodzaak voor de gemeente. Daarom is het belangrijk dat deze commissie bestaat en willen we de betekenis ervan versterken.

3.5.Catechese

Tot één van de belangrijkste taken van het samen gemeente zijn behoort de catechisatie. Teneinde aan de catechese taak van de gemeente inhoud te geven wordt zowel kerkcatechese, als huiscatechese en belijdeniscatechese aangeboden. Er komt in onze moderne tijd veel op jongeren af. Vroeger was de catechisatie een van de weinige of zelfs vaak de enige plek van leren en overdracht van informatie. Nu gaat ze haast ten onder aan een zee van andere plekken waar wordt geleerd en een enorme stroom aan informatie via onderwijs of de media. Catechisanten zijn gewend aan moderne technieken van communicatie en overdracht. De opzet van de catechisatie zal hierop aan moeten sluiten waardoor de aansluiting bij de belevingswereld van de jongeren wordt versterkt.

De enige reden waarom moderne jeugd bij de Heer en Zijn kerk zal blijven is “dat ze geraakt zullen worden door het Evangelie”. Dit alles vraagt veel inzet en creativiteit om jongeren te bereiken. Hierin hebben ouders een belangrijke taak. Maar alleen: “we moeten van onze ouders”, is niet voldoende. Het moet een onderwerp zijn voor heel de gemeente. De catechese moet zowel in vorm als inhoud, aantrekkelijk, leerzaam en zinvol zijn! Anders haken de jeugd en hun ouders toch af. Catechese is dan ook een zeer intense opdracht voor heel de gemeente.

Voor 12 tot 15 jarigen wordt kerkcatechese aangeboden, voor tieners vanaf ongeveer 16 jaar huiscatechese.

De wijze van uitnodigen, de vorm en de inhoud van de catechese en in het bijzonder de belijdeniscatechese vragen voortdurende aandacht. Opmerkelijk is de sterke persoonlijke betrokkenheid van de belijdeniscatechisanten. Er wordt zeer bewust en persoonlijk gezocht naar een omgang met God en de kerk. Hierdoor heeft deze catechisatie niets vanzelfsprekends meer, maar wordt alles bepaald door bewuste keuzes. Dat heeft o.a. tot gevolg dat er ook geen vanzelfsprekende doorstroming meer is vanuit de andere catechisatie. Het aantal deelnemers is daarom klein. Het afleggen van belijdenis gaat niet vanzelfsprekend, maar gepaard met vele vragen en bewuste keuzes. De traditie van de kerk wordt minder belangrijk. Niet wat de kerk gelooft, maar wat ik zelf geloof!

3.6.Jeugd- en jongeren

Wij hebben de opdracht om onze jeugd met Jezus Christus in aanraking te brengen en hen te helpen groeien in het geloof. Wij willen jongeren zo vroeg mogelijk kennis laten maken met het evangelie en zich thuis laten voelen in onze gemeente. Dit willen we bereiken door het bieden van jeugdwerk voor alle jongeren. Het is belangrijk hierbij ook voor vormen te kiezen die passen bij de levens- en belevingsfase waarin zij verkeren.

Jongeren hebben behoefte aan het geloofsgesprek, onderling, maar ook tussen generaties. Als gemeente willen wij hier grote aandacht aan besteden, de jongeren zijn de toekomst van de gemeente. Daarom neemt het jeugdwerk een belangrijke plaats in en is er ook aandacht voor de geschiktheid van de begeleiders. Aandachtspunt daarbij zijn de grote verschillen in geloofsbeleving en kerkbeleving. Dit wordt niet als hinderlijk, maar eerder als verrijkend ervaren. Het komt het groepsproces ten goede. Wel wordt door de verschillen in geloofs- en kerkbeleving de band met de traditionele kerk steeds minder vanzelfsprekend. Er is moeite met de kerk zoals die is en met het kiezen van de soort kerk om bij te horen. Zo krijgt de kerk vooral voor jongeren hoge drempels. Over deze drempels zal moeten worden nagedacht, willen we als kerk ook voor deze jongeren een thuis zijn.

Op alle dagen van de week willen wij gemeente van Jezus Christus zijn. Naast de wekelijkse samenkomsten op zondag is het belangrijk dat jongeren vriendschap en contacten hebben binnen onze kerkelijke gemeenschap. Daarom richten we ons op het stimuleren van vriendschap in de gemeente en worden ouders uitgedaagd richtinggevend te zijn.

Veel van de jongeren in de leeftijd tot twaalf jaar nemen deel aan de kerkelijke activiteiten zoals oppas, kleuter- en kindernevendienst en clubs. Hiervoor zijn wij dankbaar. Dit werk moet zeker doorgang vinden. Opvallend is dat deelname aan de activiteiten voor jongeren van twaalf jaar en ouder minder vanzelfsprekend is. Voor deze leeftijdsgroep is de tienernevendienst 2 maal per maand in de ochtenddienst. Daarnaast wordt er RockSteady (12-15) en 16+ (voormalig GJV) aangeboden.

3.7.Missionaire roeping

Wij leggen nadruk op het begeleiden van de gemeente bij het volgen van haar missionaire roeping, op zo’n wijze dat de onderscheiden talenten van gemeenteleden worden gestimuleerd. Wij gaan op zoek naar woorden, die het evangelie zo vertolken dat mensen geraakt worden. Wij verlangen ernaar dat een steeds groter wordende groep ontstaat die het evangelie hoort en gelooft. Voor hen willen wij open staan en kerk zijn. Daarom willen wij een evangeliserende gemeente zijn, dichtbij en veraf.

Daarbij laten we ons inspireren door de liefde van de Heer en de nood die er is.

 • De evangelisatiecommissie kent naar buiten en naar binnen gerichte activiteiten. De missionaire roeping voor dichtbij uit zich in de persoonlijke contacten tussen gemeenteleden en mensen die Jezus Christus nog niet hebben leren kennen en in deelname aan ‘evangelisatieacties’ op evenementen, zoals de braderie, tentdienst, de kerstnachtdienst en de dienst ‘kerk-school’. De missionaire roeping voor veraf krijgt gestalte door diverse activiteiten.

De activiteiten buiten de kerk moeten tenminste op het huidige niveau worden gehandhaafd, uitbouw mogelijkheden zijn er richting de jeugd. De activiteiten binnen de gemeente zijn gericht op stimulering van de betrokkenheid en gemeente opbouw in allerlei vormen.

De evangelisatiecommissie werkt samen met die van de Hervormde gemeente.

 • De opdracht van de zendingscommissie is om gemeenteleden bewust te maken van het belang van het verkondigen van Gods Woord in het buitenland. Dat houdt ook in dat verkondiging samengaat met het verbeteren van levensomstandigheden daar. Verkondigen is dus niet alleen het Woord brengen, maar ook uitvoeren.

De commissie wil de doelen verwezenlijken door het informeren van de gemeenteleden rond de te houden acties (via de nieuwsbrief, Uit Eigen Kring en de beamer), het samen met de dienstdoende predikant voorbereiden van de jaarlijkse zendingsdienst, de campagne in de 40-dagentijd (spaardoosjes), de adventsschrijfactie voor gewetensgevangenen en de paasgroetactie voor gevangenen in binnen- en buitenland en het inzamelen van gelden via de zendingsbusjes, bijzondere collectes en donateurs. Daarnaast worden gelden ingezameld voor diverse goede doelen, waaronder Kerk in Actie.

Deze taken worden hoofdzakelijk uitgevoerd door de Zendingscommissie. In het kader van het werelddiaconaat zamelt de diaconie ook gelden in voor projecten van Kerk in Actie.

De zendingscommissie streeft er naar de betrokkenheid van de gemeente te vergroten door deel te gaan nemen aan Kerk in Actie Interactief. Deze vorm van Kerk in Actie kent meerdere mogelijkheden om dit doel te bereiken. Dat varieert van een langere periode dezelfde acties ondersteunen tot min of meer intensieve contacten met partners in het buitenland. Een keuze welke vorm en welke actie dit zal gaan worden is nog niet gemaakt. De zendingscommissie maakt hierbij gebruik van de diensten van een gemeenteadviseur op dit terrein.

3.8.Hoop voor de wereld

Wij zijn een gemeente van hoop en verwachting waarin mensen elkaar dichtbij en veraf inspireren en steunen over de grenzen van armoede, onrecht en hopeloosheid heen. Zodat in navolging van Jezus Christus, gerechtigheid en barmhartigheid in de wereld dichtbij en veraf bewezen wordt. Dit is echter niet de taak van de diaconie alleen, ook de gemeenteleden hebben hierin verantwoordelijkheid.

Daarom zal de diaconie de gemeenteleden opwekken en toerusten, zodat zij in woord en daad opkomen voor hen die geen helper hebben. De diaconie zamelt het hiervoor benodigde geld in en geeft voorlichting aan gemeenteleden. Daarnaast spreekt zij de burgerlijke overheid aan op haar verantwoordelijkheid met betrekking tot sociale vraagstukken. De diaconie tracht ook op de hoogte te blijven van sociale vraagstukken in onze samenleving. Daarbij valt te denken aan armoede, WMO, mantelzorg en eenzaamheid. In sommige gevallen zal de diaconie naar vermogen zelf hulp verlenen.

Onze gemeente zal aan de gedachte van “fair trade” inhoud geven door zoveel mogelijk fair trade producten in te kopen.  Ook ondersteunt onze gemeente acties zoals World Servants. Intern is een duurzame samenleving (rentmeesterschap) belangrijk richtinggevend. Daarom zal het papierverbruik voor de nieuwsbrief worden teruggedrongen door meer gebruik te maken van de beamer.

Ook jongeren moeten worden bewust gemaakt van de noden in de wereld en dat zij daarin een actieve rol kunnen spelen. Daartoe worden op de jeugdclubs, de catechisaties en de kindernevendiensten gelden ingezameld en wordt jongeren de gelegenheid geboden deel te nemen aan een buitenlandse reis waarin actief diaconaat bedreven wordt. Van de jongeren wordt verwacht de daarvoor benodigde middelen zelf bijeen te brengent. De jeugddiaken is hier intensief bij betrokken. Mocht dit onverhooopt niet lukken staat de diaconie financieel garant voor de World Servants actie van de jongeren. Zulke acties zijn erg belangrijk: de naaste ver weg wordt geholpen met concrete en zichtbare hulp, de naaste deelt zijn ervaringen rechtstreeks met de jongere, de jongere krijgt een ervaring voor het leven en de betrokkenheid van de gemeente wordt vergroot door het ondersteunen van de acties en de door de jongere geboden informatie.

In de afgelopen jaren heeft de diaconie een verdiepingsslag gemaakt. Aan de ene kant naar buiten gericht door het organiseren van voorlichtingsavonden voor gemeenteleden, aan de andere kant naar binnen gericht door zich te bezinnen op bepaalde thema’s zoals armoede in onze gemeente en uit te voeren taken. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk gebleken beide tegelijk te doen. Deze activiteiten zal de diaconie voortzetten. De diaconie is zich ervan bewust dat er veel hulpvragen zijn. Ze probeert een goed evenwicht te vinden in te steunen projecten ver weg en dichtbij.

3.9.De kerkenraad

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de gemeente. Dit is een taak met een grote verantwoordelijkheid naar God en mensen. De uitvoering van het beleid en het besturen van de gemeente kan de kerkenraad niet alleen. Er zijn ambtsdragers met specifieke taken, zoals jeugdouderlingen en ouderlingenkerkrentmeester. Ook maakt de kerkenraad gebruik van commissies, wijkteams en werkgroepen, waarin naast leden uit de kerkenraad, ook gemeenteleden zitting kunnen hebben met een bijzondere affiniteit met het betreffende beleidsonderdeel. Daarbij is er sprake van tweerichtingsverkeer tussen de kerkenraad en de commissies.

In de kerkenraadsvergaderingen zal het geloofsgesprek en het gesprek over gemeenteopbouw, met de hierbij behorende organisatie, meer naar voren komen. Eveneens zullen periodiek in de kerkenraad gesprekken worden gevoerd met commissies om elkaar beter geïnformeerd te houden en van elkaar te leren. Voor geloofsonderwerpen blijft ruimte gereserveerd in de kerkenraadsvergaderingen. De kerkenraad kent een brede en een smalle vergadering. Per wijk, Oost en West, is er een smalle kerkenraad, waarin naast de wijkouderlingen ook de jeugdouderlingen zijn vertegenwoordigd. De vergaderstructuur en de werkwijze van de kerkenraad inclusief moderamen, commissies etc. zal, met de bestaande voorstellen als uitgangspunt, nader worden onderzocht.  Voorstellen zullen worden gedaan om de benodigde tijd voor bestuurlijk functioneren te minimaliseren. Doel is om zoveel mogelijk tijd te kunnen besteden aan het pastoraat, diaconaat, onderlinge geloofsversterking en -opbouw.

Rondom de vervulling van de ambten in de kerkenraad is nadrukkelijk gesproken. De algemene uitgangpunten en specifieke afspraken zijn vastgelegd in het beleidsplan ambtsdragers.

De kerkenraad heeft vastgesteld dat de kerk van vandaag anders is, omdat de samenleving en mensen anders zijn. Oude vormen van pastoraat zijn dan ook gedeeltelijk losgelaten. Er is meer nadruk komen te liggen op het persoonlijke pastoraat in bepaalde situaties. Daar zal tijd en ruimte voor worden vrijgemaakt. Contact op welke wijze dan ook is belangrijker dan het afleggen van periodiek huisbezoek. De wijze van contact kan bij iedere pastorale eenheid verschillend zijn. Ambtsdragers moeten in hun taak begeleid worden. Er moet een duidelijk inzicht worden ontwikkeld in wat men onder pastoraat verstaat. De gemeenteleden moeten door de kerkenraad actiever worden gemaakt in de vraag naar pastoraat, daarbij moet er duidelijkheid worden gegeven over de inhoud. De kerkenraad zal haar ziens- en werkwijze duidelijk aan de gemeente kenbaar maken.

Hier ligt nog een belangrijk opdracht voor de kerkenraad waaraan in de komende periode aandacht gegeven moet worden. Nadere uitwerking waarbij aandacht wordt gegeven aan toerusting, coaching, de jeugd informeren over de inhoud van de ambten, bezoekbroeders/zusters, gespecialiseerde ambtsdragers etc. zijn opgenomen in het vastgestelde beleidsplan ambtsdragers. In dit plan is eveneens de procedure voor het benoemen van ambtsdragers opgenomen.

Duidelijkheid is van groot belang mede door de afnemende bereidheid ambtsdrager te zijn. Voor dit onderwerp is grote aandacht vereist.

3.10.    Relatie met Hervormde gemeente

In PKN verband is afgesproken dat de verschillende PKN gemeenten binnen een gemeenschap, in ons geval een dorp, een gezamenlijk beleidsplan opstellen. Met de Hervormde gemeente is het gesprek hierover in 2008 gestart. Gezocht werd en wordt naar de gezamenlijkheid in opvattingen en werkwijzen, om daardoor te komen tot toenadering en samenwerking. Het uiteindelijke doel is op termijn te komen tot een gezamenlijk beleidsplan.

Vormen van samenwerking zijn reeds aanwezig, zoals kerstnachtsamenkomst, vesperdienst in de lijdensweek, dienst kerk-school, werkgroep week van gebed, herdertjestocht in de adventsperiode, periodiek overleg moderamina en evangelisatie. Het is belangrijk de vormen van samenwerking verder uit te breiden. Hierbij kan gedacht worden aan een gezamenlijke avonddienst, ruilbeurt en uitbreiding van de samenwerking op het terrein van jeugdwerk.

Ter voorbereiding van een gesprek zal in overleg met en met instemming van de Hervormde gemeente een inventarisatie van de reeds lopende samenwerkingen worden gemaakt.

3.11.    Financiën

De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente berust bij de kerkenraad. Met uitzondering van diaconale aangelegenheden, waarvoor het college van diakenen verantwoordelijk is, vertrouwt de kerkenraad deze taak toe aan het college van kerkrentmeesters.

 

Tot voor kort is het college van kerkrentmeesters op betrekkelijk eenvoudige wijze erin geslaagd de exploitatierekeningen zonder tekorten af te sluiten, wat heel belangrijk is, want de beschikbare middelen hebben grote invloed op het gemeente-zijn. Het speelt een grote rol bij het benoemen van een predikant, koster en organist, het organiseren van activiteiten en het onderhoud van gebouwen. Met grote dankbaarheid kan geconstateerd worden dat de leningen in verband met de ingrijpende verbouwing van onze kerk in 2006 vrijwel afgelost konden worden.

 

Desondanks is er voor de toekomst zorg over de financiële situatie. Het ledenaantal (januari 2018: 1384 leden) daalt gestaag, wat betekent dat de lasten van onze gemeente door plm. 680 gezinnen moeten worden opgebracht. Door afname van het aantal leden en van de betrokkenheid van sommige leden, daalt jaarlijks de vaste vrijwillige bijdrage (VVB). De in het verleden gehanteerde richtlijnen voor de vrijwillige bijdrage heeft het college van kerkrentmeesters recent aangepast en laten opnemen in ons jaarboekje.

 

Een recent opgestelde ‘financiële doorkijk naar 2020’ geeft aan dat, wanneer in dit tempo de vermindering van inkomsten doorgaat, het een behoorlijke inspanning zal vergen om in de toekomst de begroting jaarlijks sluitend te laten blijven.

 

Het college van kerkrentmeesters neemt zich derhalve voor om in de komende jaren prioriteit te geven aan het inzichtelijk maken aan alle leden dat het gemeente-zijn veel kosten met zich meebrengt en dat het daarom belangrijk is dat iedereen naar draagkracht bijdraagt. Alleen maar snijden in de uitgaven is niet voldoende. In de komende jaren zal het beleid daarom vooral gericht zijn op het vergroten van de betrokkenheid van de jongere generaties; bovendien willen wij alle gemeenteleden, jong en oud, het gevoel geven dat ze medeverantwoordelijk zijn voor het voortbestaan van hun kerk._r0w]