Evangelisatiecommissie

De Heere Jezus zegt: ‘Een ieder die Mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor Mijn Vader, die in de hemelen is,’ en: ‘Die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.’
(Matt. 10:32 en Joh. 6:37)

De commissie is ingesteld door de kerkenraad om onze medemens die niets of nauwelijks van de Bijbel weet bekend te maken met het geloof en tevens de gemeente toe te rusten, opdat ieder op zijn of haar plaats een getuige van de Heer is.

De evangelisatiecommissie is samengesteld uit leden van de Gereformeerde kerk en de hervormde gemeente te Werkendam

Naast de eigen taken werkt de commissie samen met diverse subcommissies.

Activiteiten al dan niet samen met:

• Alpha-cursus: De cursus start in september.
• Kidsbijbelclub: In het voorjaar voorafgaand aan de tentdienst voor basisschoolkinderen.
• Missionaire toerustingsdienst op eerste Pinksterdag: In samenwerking met de predikanten wordt deze dienst voorbereid.
• Tentdienst: Deze wordt gehouden in de tent van de oranje-vereniging.
• Braderie: In juni is de commissie op de braderie met een tent aanwezig.
• Markt: Twee keer per jaar wordt men op de wekelijkse markt uitgenodigd voor de Paas- en Kerstnachtdienst.
• Kerk en schooldienst: In november wordt in samenwerking met leerkrachten van de basisscholen ’t Kompas en Het Baken de Kerk- en schooldienst gehouden.
• Kerstnachtdienst: Op 24 december wordt traditie getrouw deze dienst georganiseerd in de Maranathakerk.

Zoals u ziet is de evangelisatiecommissie het jaar rond actief! Mochten er activiteiten bij zijn waarvan u denkt: ” dat lijkt me ook leuk om mee te doen” laat ons dit dan even weten. We betrekken u graag bij ons werk.

De evangelisatiecommissie bestaat uit de volgende leden:

Jaco Dalm (voorzitter), (T) 0183-504990
Marcella Ritmeester, (M) 06-14892983
Jan van den Steenhoven, (T) 0183-501302
Teus van den Berg, (M) 06-51315679
Pieter Rijkers, (M) 06-30873398

Voor meer informatie: ecwdam@gmail.com

Organogram: