Werving nieuwe ambtsdragers 2022

In september 2022 zullen er weer een aantal ambtsdragers aftreden nadat ze een aantal (meestal 4) jaren dienstgedaan hebben in het ambt van ouderling of diaken. Het gaat dit jaar om 8 wijkouderlingen, 1 jeugdouderling, 1 ouderling-kerkrentmeester en 3 diakenen. We gaan als kerkenraad en als gemeente op zoek naar nieuwe ambtsdragers. Het mooie van ambtsdrager zijn is dat je letterlijk je steentje bijdraagt aan de bouw van Gods Koninkrijk en onze gemeente.

Wie kan er ambtsdrager worden? In principe kan elk belijdend lid van onze kerk, die dit belijden ook in woord en daad onderschrijft, plaatsnemen in het ambt.

Hoe werkt dat dan? Aan u als gemeentelid wordt gevraagd om namen in te dienen van kandidaat-ambtsdragers. Vervolgens toetst de kerkenraad of de kandidaten belijdend lid zijn in woord en daad.

Deze kandidaten worden vervolgens gevraagd of zij een ambt willen vervullen. Dat gebeurt schriftelijk. Maar met alle ruimte om met zittende ambtsdragers of predikanten de vraag om ja te zeggen te bespreken. De gesprekken kunnen gaan over (persoonlijke) omstandigheden (ziekte, werkkring, e.d.) die een verhindering kunnen zijn om het ambt te aanvaarden. Als u twijfelt: ga in gesprek en laat u informeren en hoor hoe mooi het dienen in de Kerk kan zijn.
De kandidaten die de vraag met ja beantwoorden, worden vervolgens benoemd.

Spreuken 3: “…Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht, denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg..”

Bent u er één? Bent u belijdend lid van onze kerk, die dit belijden ook in woord en daad onderschrijft, denk er dan eens over wat het ambt voor u en uw geloofsontwikkeling kan betekenen! De ervaring van degenen die ambtsdragers zijn (geweest) is, dat het zijn van ambtsdrager een verrijking van het geloofsleven betekent.

Heeft u interesse, vragen of twijfels, praat er dus over! Bij de brief waarin aan leden wordt gevraagd of zij instemmen met hun kandidaatstelling, wordt ook uitgebreide informatie over de ambten en ambtsdrager-zijn, gevoegd en ook wordt daarna nog een informatieavond gehouden.

Aftredende ambtsdragers 2022:

Ouderlingen
br. B. Koek, zr. E. de Kooter-Verheij, br. L. Rijkers, br. B. voor den Dag, br. G. de Peuter, br. G.J. den Otter, br. L. Potters, zr. J.W. van Varik- van Drunen.

Jeugdouderling
br. L.M. van Berchum

Diakenen
br. J.A. Stoop, zr. J.A.M. Rutjens-Vreman, br. A. Verhey

Ouderling-Kerkrentmeester
br. J.A.C. van den Heuvel

Klikt u hier voor de lijst, waarop u gemeenteleden (of uzelf) kunt voordragen. Laat de opgave niet liggen onder het mom van “wie ben ik dat ik van een ander verlang het ambt te vervullen”.  We dienen met elkaar onze gemeente en onze Heer, ieder op zijn eigen manier.

Uw opgave kunt u schriftelijk (voorzien van uw naam + handtekening), inleveren in de kerk (witte brievenbus) of bij de kerk (brievenbus buitendeur) of bij de scriba: P. Visser-Fraanje, Werkina 16, uiterlijk maandag 28 maart 2022. Deze brief met bijlage treft u ook aan op de website. U mag deze opgave ook digitaal invullen en sturen naar scriba@maranatha-werkendam.nl. Graag in de email uw naam, adres en telefoonnummer vermelden. Elk jaar is het weer moeilijk om voldoende mensen te vinden voor al het werk dat in de kerk gedaan wordt. Mogen we u vragen om te bidden voor voldoende handen om dit vele werk licht te maken?

Namens de Kerkenraad bedankt voor uw inbreng.

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.