Werving nieuwe ambtsdragers

In september 2023 zullen er een aantal ambtsdragers aftreden nadat ze een aantal jaren dienstgedaan hebben in het ambt van ouderling of diaken. Doordat de wijkindeling aangepast wordt en ook de kerkenraad verkleind wordt, gaan we als kerkenraad en als gemeente op zoek naar 2 jeugdouderlingen, een ouderling-scriba, 2 diakenen en 4 wijkouderlingen. Het mooie van ambtsdrager zijn is dat je letterlijk je steentje bijdraagt aan de bouw van Gods Koninkrijk en onze gemeente.

Wie kan er ambtsdrager worden? In principe kan elk belijdend lid van onze kerk, die dit belijden ook in woord en daad onderschrijft, plaatsnemen in het ambt.

Hoe werkt dat dan? Aan de gemeenteleden wordt gevraagd om namen in te dienen van kandidaat-ambtsdragers. Vervolgens toetst de kerkenraad of de kandidaten belijdend lid zijn in woord en daad.

Deze kandidaten worden vervolgens gevraagd of zij een ambt willen vervullen. Dat gebeurt schriftelijk. Maar met alle ruimte om met zittende ambtsdragers of predikanten de vraag om ja te zeggen te bespreken. De gesprekken kunnen gaan over (persoonlijke) omstandigheden (ziekte, werkkring, e.d.) die een verhindering kunnen zijn om het ambt te aanvaarden. Als u/je twijfelt: ga in gesprek en laat u/je informeren en hoor hoe mooi het dienen in de Kerk kan zijn.

De kandidaten die de vraag met ja beantwoorden, worden vervolgens benoemd.

Spreuken 3: “…Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht, denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg..”

Bent u of jij er één? Bent u/jij belijdend lid van onze kerk, die dit belijden ook in woord en daad onderschrijft, denk er dan eens over wat het ambt voor u en jou kan betekenen! De ervaring van degenen die ambtsdragers zijn (geweest) is, dat het zijn van ambtsdrager een verrijking van het geloofsleven betekent.

Bij interesse, vragen of twijfels, praat er dus over! Bij de brief waarin aan leden wordt gevraagd of zij instemmen met hun kandidaatstelling, wordt ook uitgebreide informatie over de ambten en ambtsdrager-zijn, gevoegd en ook wordt daarna nog een informatieavond gehouden.

Aftredende ambtsdragers 2023:

Ouderlingen:
br. L. Rijkers, br. B. voor den Dag, br. G.J. den Otter, br. L. Potters, br. J. den Dekker
zr. J.W. van Varik- van Drunen, zr. J.S. de Ruiter-van Dijk en br. R.A.G. van der Kruk.

Jeugdouderling:
zr. S. Wemmenhove en zr. J.O.W. van den Tol-Kieboom

Diakenen:          
br. A. van Berchum, zr. E. van den Heuvel-Schram, zr. P. de Koning-Vink en br. H. de Ruiter

Ouderling-scriba:
zr. P. Visser-Fraanje

Op de lijst die u hieronder kunt downloaden mogen gemeenteleden (of uzelf) worden voordragen. Laat de opgave niet liggen onder het mom van “wie ben ik dat ik van een ander verlang het ambt te vervullen”.  We dienen met elkaar onze gemeente en onze Heer, ieder op zijn eigen manier.

De opgave kan schriftelijk (voorzien van naam + handtekening), ingeleverd worden in de kerk (witte brievenbus) of bij de kerk (brievenbus buitendeur) of bij de scriba: P. Visser-Fraanje, Werkina 16, uiterlijk vrijdag 28 april 2022. Deze brief met bijlage staat ook aan op de website. De opgave kan ook digitaal ingevuld worden en via mail sturen naar scriba@maranatha-werkendam.nl. Graag in de email ook uw/jouw naam, adres en telefoonnummer vermelden. Mogen we u en jou ook vragen om te bidden voor voldoende handen om dit vele werk licht te maken?

Namens de Kerkenraad bedankt voor uw/jouw inbreng.

Klik hier voor het downloaden van de opgavelijst voor nieuwe ambtsdragers

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.