Werving en opgave nieuwe ambtsdragers

In september 2021 zullen weer een aantal ambtsdragers aftreden nadat ze een aantal jaren dienst hebben gedaan in het ambt van ouderling of diaken. Het gaat dit jaar om 5 ouderlingen en 4 diakenen. Maar we hebben nog meer (wijk)ouderlingen nodig om de kerkenraad voltallig te maken. Vorig jaar bleken 2 vacatures niet ingevuld te kunnen worden. Als kerkenraad maar bovenal als gemeente – het is immers een zaak die ons allen aangaat – gaan we op zoek naar nieuwe ambtsdragers. Het doel is de kerkenraad volledig gevuld te krijgen, opdat het pastorale en diaconale werk doorgang kan blijven vinden.

Het mooie van ambtsdrager zijn!
Het mooie van ambtsdrager zijn is dat je letterlijk je steentje bijdraagt aan de bouw van Gods Koninkrijk en onze gemeente. En dat kan op veel manieren. Dit jaar treden (wijk)ouderlingen en diakenen af maar ook de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters (ouderling kerkrentmeester) en de preses van de kerkenraad. Er zijn dan ook diverse ambten vacant om mede te bouwen aan onze Kerk.

Een persoonlijk inkijkje in de beleving van de vertrekkende ambtsdragers
De vertrekkende ambtsdragers geven een klein inkijkje in hun persoonlijke overwegingen waarom zij het ambt hebben aanvaard en wat er zo mooi aan is. Lees onder dit bericht het volledige verhaal.

Wie kan er ambtsdrager worden?
In principe kan elk belijdend lid van onze kerk, die dit belijden ook in woord en daad onderschrijft, plaatsnemen in het ambt.

Hoe werkt dat dan?
Aan elk lid van onze kerk wordt gevraagd namen in te dienen van kandidaat-ambtsdragers. Vervolgens toetst de kerkenraad of de kandidaten voldoen aan het hier bovengenoemde: namelijk belijdend lid in woord en daad en stelt vervolgens de lijst met kandidaat-ambtsdragers vast.

Deze kandidaten worden vervolgens benaderd of zij een ambt willen vervullen. Dit geschiedt schriftelijk maar daarnaast is er alle ruimte om met zittende ambtsdragers of predikanten de vraag om ja te zeggen te bespreken. De gesprekken kunnen gaan over (persoonlijke) omstandigheden (ziekte, werkkring, e.d.) die een verhindering kunnen zijn om het ambt te aanvaarden. Als u twijfelt: ga in gesprek en laat u informeren en hoor hoe mooi het dienen in de Kerk kan zijn.

De kandidaten die de vraag met ja beantwoorden, worden vervolgens benoemd. Uitzondering hierop is de situatie dat er meer ja-zeggers zijn dan beschikbare ambten. In dat geval wordt nader overlegd dan wel een verkiezing georganiseerd.

Spreuken 3: “…Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht, denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg..”

Bent u er één?
Bent u belijdend lid van onze kerk, die dit belijden ook in woord en daad onderschrijft, denk er dan goed over wat het ambt voor u en uw geloofsontwikkeling kan betekenen! De ervaring van degenen die ambtsdragers zijn (geweest) is, dat het zijn van ambtsdrager een verrijking van het geloofsleven betekent.

Heeft u interesse, vragen of juist twijfels, praat er dan dus! Bij de brief waarin aan leden wordt gevraagd of zij instemmen met hun kandidaatstelling wordt ook uitgebreide informatie over de ambten en ambtsdrager-zijn gevoegd. Verder wordt daarna nog een informatieavond (medio maart) gehouden.

Kandidaatstelling ambtsdragers 2021:
Dit jaar zijn aan de beurt om af te treden:
Ouderling-Preses:
br. F.A. (Floris) van den Hoek
Wijkouderling:
br. B. (Ben) Koek, zr. E. (Ellie) de Kooter-Verheij, br. L. (Leen) Rijkers.
Ouderling-Kerkrentmeester:
br. H.J.A. (Henri) Verhagen (voorzitter)
Diaken:
br. A. (Arno) van Drunen, br. J.A. (Sjaak) Stoop (penningmeester)
br. R.P.J. (Ronald) Feij, zr. H.J. (Henriette) Visser- van de Koppel

U, als gemeentelid, wordt gevraagd om belijdende gemeenteleden, welke u geschikt acht als ambtsdrager, voor te dragen; u mag ook u zelf voordragen. Hiervoor kunt u bijgaande lijst gebruiken. Laat de opgave niet liggen onder het mom van “wie ben ik dat ik van een ander verlang het ambt te vervullen” We dienen met elkaar onze gemeente en onze Heer, ieder op zijn eigen manier.

Uw opgave kunt u schriftelijk (voorzien van uw naam + handtekening), inleveren in de kerk (witte brievenbus) of bij de kerk (brievenbus buitendeur) of bij de scriba: P. Visser-Fraanje, Werkina 16, uiterlijk maandag 25 januari 2021. In verband met de corona crisis mag u deze opgave ook digitaal invullen en via email sturen naar scriba@maranatha-werkendam.nl. Graag in de email uw naam, adres en telefoonnummer vermelden. De opgavelijst kunt u hier downloaden.

Elk jaar is het weer moeilijk om voldoende mensen te vinden voor al het werk dat in de kerk gedaan wordt. Mogen we u vragen om te bidden voor voldoende handen om dit vele werk licht te maken?

Namens de Kerkenraad bedankt voor uw inbreng.

Een persoonlijk inkijkje in de
beleving van de vertrekkende ambtsdragers

De taak die je als ambtsdrager op je neemt kent een officiële
benaming met een officiële omschrijving. Maar hoe voelen de ambtsdragers het
zelf? Waarom hebben zij het ambt aanvaard en wat heeft het hen gebracht. Dit
alles hebben wij in het kort beschreven zodat je een indruk krijgt van wat het
ambt inhoudt. Zeker als je zelf nog nooit een ambt hebt vervuld is dit een
mooie aanvulling bij onze wervingsbrief.

We hebben hen gevraagd, welke taak zij vervulden. Zo meldt
een diaken dat de bekendste taak het collecteren is maar dat je ook het doel
samen bepaalt. Dat je wijkteams ondersteunt om ervoor de medemens te zijn op
welke manier dan ook (van maaltijden organiseren tot kerstpakketjes
samenstellen). Ook de ouderling is er voor de medemens, in de vorm van
aandacht, een bezoek, gesprek of juist in de verzorgingstehuizen met een lied.
Zo blijf je in contact. De preses onderhoudt de contacten met het bestuur
(kerkenraad & moderamen) leidt vergaderingen, neemt en vraagt initiatieven
om te juiste koers te gaan. De juiste koers t.a.v. financieel beleid is juist
weer een taak van een ouderling-kerkrentmeester. Samen met heel team van
kerkrentmeesters zorgt de voorzitter voor de gebouwen, voert het
personeelsbeleid, en houdt zicht op de inkomsten en uitgaven.

Waarom hebben zij destijds deze taak aanvaard en wat is er
nu zo mooi aan? Dat is voor iedereen anders maar voor allen betekent het
verrijking van je leven, van je geloofsleven. Samen gemeente zijn. Je
naastenliefde delen door je medemens te helpen (diaken), dienstbaar zijn voor
de gemeente, samen praten over God, samen lezen uit de Bijbel (daar leer je
zelf ook veel van) (wijk-ouderling). Als je lid bent van de gemeente, als je
belijdenis hebt gedaan wordt ook gevraagd om je in te zetten voor God en de
opbouw van zijn Kerk en Gemeente. Soms is het moeilijk bij verdriet, verlies of
vertrek van een gemeentelid maar samen met de andere ambtsdragers,
wijkteamleden, commissieleden, kerkenraadsleden, samen met God, weet je dat je
het niet alleen hoeft te doen. Door een taak te aanvaarden die bij jou past
vergroot je ook de betrokkenheid met de kerk en de gemeente en draag je een
steentje bij. Soms moet je niet wachten tot het “perfecte moment” om het ambt
te aanvaarden maar de mogelijkheid benutten wanneer deze er is, zodat uitstel
geen afstel wordt.

Dit alles zijn woorden van onze ambtsdragers die met veel liefde
voor onze Heer en onze Kerk hun ambt uitvoeren. En graag hun stokje overdragen
aan een ander enthousiast gemeentelid.

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.