Voorgenomen kerkenraadsbesluit over de verduurzaming van het kerkgebouw en de pastorie

Een van de aandachtspunten in ons beleidsplan is de verduurzaming van de kerkelijke gebouwen. Diverse inspanningen op dit gebied hebben inmiddels geleid tot het verkrijgen van het label ‘Groene Kerk’. Graag willen we u in dit kader informeren over de volgende stappen die we van plan zijn te gaan zetten.

Het afgelopen jaar heeft (een subgroep van) de commissie ‘Groene Kerk’ zich, samen met het College van Kerkrentmeesters (CvK), op verzoek van de kerkenraad verdiept in de mogelijkheden om ons kerkgebouw en de pastorie te verduurzamen. Men heeft zich daarbij door diverse partijen laten adviseren. Voor de verduurzaming van het kerkgebouw wordt zo veel mogelijk samen opgetrokken met de Herv. Kerk wijk 1, omdat zij voor een vergelijkbare uitdaging staan. De meeste ‘quick wins’ zijn inmiddels uitgevoerd. Hierbij kun je denken aan zaken als het aanpassen van het stookgedrag, het vervangen van lampen en het aanbrengen van diverse isolatiemaatregelen. Aan de laatste zaken wordt nog gewerkt. Door deze quick wins is al een grote besparing gerealiseerd op ons gas- en stroomverbruik.

Verdere (grote) verduurzamingsmaatregelen zijn echter lastig en erg duur. Bovendien wordt het kerkgebouw slechts een zeer beperkt deel van de tijd gebruikt, wat verdere investeringen minder rendabel maakt. Kortom: er zijn nog veel vragen met betrekking tot het verder verduurzamen van het kerkgebouw en er is meer tijd nodig om op dit gebied tot concrete voorstellen te komen. Daarom hebben de werkgroep en het CvK de kerkenraad geadviseerd om nu eerst aan de slag te gaan met de renovatie/verduurzaming van de pastorie. De pastorie wordt heel anders gebruikt. Dit is immers een woonhuis. Voor het volledig verduurzamen/renoveren van dit pand is ca. € 155.500 nodig. Verduurzaming (met name isolatie) en renovatie zijn hard nodig: in de huidige situatie heeft het huis energielabel F.

Onze begroting voor de komende jaren is gezond en het CvK acht het bedrag van € 155.500 financieel verantwoord. Volgens een geraadpleegde makelaar is het een investering die waarschijnlijk zijn waarde zal behouden, al kan dit uiteraard niet worden gegarandeerd. De kosten zijn zorgvuldig en terughoudend begroot: er is bij het berekenen van dit bedrag nog geen rekening gehouden met de te ontvangen subsidies en de mogelijke zelfwerkzaamheid door gemeenteleden. Bovendien was er voor een deel van de renovatiewerkzaamheden (denk aan onderhoud en vervanging van de cv-ketel en de kozijnen) in de huidige begroting al geld gereserveerd. Hierdoor ontstaat er ruimte om eventuele tegenvallers op te vangen.

Het gezin van ds. Vis zal hier onvermijdelijk enige overlast van ondervinden. De praktische uitvoering en planning zal in overleg tussen het gezin Vis en het CvK verder worden uitgewerkt. Uiteraard wordt ernaar gestreefd om de overlast voor het gezin te minimaliseren.

De kerkenraad heeft in haar vergadering van 6 mei jl. het voornemen uitgesproken om met dit voorstel van de werkgroep en het CvK in te stemmen. Gezien de impact van dit voorstel op de begroting leek het ons goed om u en jou als gemeentelid hierover op deze manier te informeren. Mocht u/jij hierover vragen of opmerkingen hebben, dan willen we u/jou verzoeken om die uiterlijk 25 mei schriftelijk bij de scriba in te dienen (scriba@maranatha-werkendam.nl, Reeweg 9 Werkendam, of in de brievenbus in de kerk).

Namens de kerkenraad,
Corine van Oord
(Scriba)

This entry was posted in Groene kerk, Nieuws. Bookmark the permalink.