Moderamen

Voor het beleid van de kerkelijke gemeente is de kerkenraad verantwoordelijk. De dagelijkse leiding berust bij het moderamen, het dagelijks bestuur van de gemeente. In onze gemeente bestaat het moderamen uit twee predikanten, twee ouderlingen (wijk oost en wijk west),één jeugdouderling, twee diakenen, één kerkrentmeester, de scriba, voorzitter kerkenraad (tevens voorzitter moderamen) en de notulist.

Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de kerkenraad, de uitvoering van de besluiten van die vergadering waarvoor geen anderen aangewezen zijn en voorts het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen.

In het seizoen 2018-2019 bestaat uit moderamen uit de volgende personen:

Voorzitter             : br. F.A. van den Hoek
Scriba                   : Zr. J. Visser- Kieboom
Predikanten         : Ds. R.R. Maathuis en ds. M.P. Vis
Ouderlingen         : zr. A. Verbeek-Klop (Oost) en br. L. Rijkers (West)
Jeugdouderling    : zr. C.N. Pruijsen- De Kooter
Diakenen              : br. G. van den Tol en br. A.A. Visser
Kerkrentmeester  : br. H.J.A. Verhagen