ANBI   Diaconie

A. Algemene gegevens    2017 
ANBI Diaconie

Naam ANBI: Diaconie Gereformeerde Kerk Werkendam   
Maranathakerk   
Telefoonnummer
 
 0183-501670
RSIN/Fiscaal nummer: 25.22.597   
Website adres: www.maranathakerk-werkendam.nl
E-mail: diaconie@maranatha-werkendam.nl
Adres: Gedempte Haven 1
Postcode: 4251CA
Plaats: Werkendam

De Gereformeerde Kerk te Werkendam is een geloofsgemeenschap die
behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de
Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven:
“een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst,
samenkomt rondom Woord en Sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1
kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk  en in de wereld door in de dienst van
barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te
helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar
onrecht geschied (kerkorde artkel X lid 3).

De diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld
in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is
ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat onder meer
bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak
die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze
kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde
Protestantse Kerk in Nederland
.

De Protestantse Kerk heeft van de
Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen.
Dat
wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap
behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op
de diaconie van de  Protestantse gemeente te Werkendam.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de
diaconie ligt bij het college van diakenen van de kerkenraad en wordt gevormd
door de ambtsdragers, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke
gemeente. Op onze website is de samenstelling van de diaconie en de kerkenraad vermeld.

Het college van diakenen
is verantwoordelijk voor het beheer van de financiele  middelen van de diaconie.

De kerkenraad is
eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de
begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de diaconie als de kerkenraad,
door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal
college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

         C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de
eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de
basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar
ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar
belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene
christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting,
uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 – Levend uit Gods genade in Jezus
Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te
verkondigen. 

3 – Betrokken in Gods toewending tot
de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige
bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God,
Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het
beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in
Nederland

Op de website www.maranathakerk-werkendam.nl vindt u het beleidsplan 2018-2022 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding
voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in
stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk
gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn
conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het
College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de
financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en
verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste
gegevens treft u hieronder aan.

       G. Verkorte staat van baten en lasten
met toelichting.

In de bijlage vindt u de staat van baten en lasten van de diaconie.
Deze  geeft via de1e kolom “begroting”
inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het
verslagjaar. De 2e kolom “rekening” geeft inzicht in de daadwerkelijk
gerealiseerde ontvangsten en bestedingen in het verslagjaar en de 3e kolom
“rekening” betreft de baten en de lasten van het voorgaande jaar.

Daarnaast zijn de baten en lasten van de zending, de
evangelisatiecommissie, ontwikkelingswerk jongeren en project
Roemenie-Galospetreu in de jaarcijfers van de diaconie verwerkt.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk
afwijken van de voorgenomen bestedingen  van het verslagjaar.

Toelichting:

De middelen die specifiek aan de diaconie zijn
toevertrouwd, worden gebruikt voor financiële en praktische hulp aan de
medemens in nood. Dit kunnen eigen gemeenteleden zijn, maar ook organisaties
die in binnen- en buitenland hulp verlenen aan verschillende doelgroepen. De
diaconie streeft ernaar om

op jaarbasis alle ontvangen financiële middelen ook
direct te gebruiken voor hulpverlening.

Voor de inkomsten van de activiteiten binnen de eigen
gemeente en voor het regionale en wereldwijde diaconale werk worden het hele
jaar door collecten gehouden.

Bestuurssamenstelling: voorzitter, secretaris,
penningmeester en 9 diakenen.

De zending is een kerkelijke commissie met als
opdracht  het evangelie door te geven aan
alle mensen.                                 
                                                                                                       De
daadwerkelijke verbreiding van het evangelie gebeurt wereldwijd door de kerken
zelf waarbij de zending op vele terreinen hun steentje bijdraagt  via hun missionaire aandeel.                                               De kernwoorden van de zending zijn:
“geloven-helpen-bouwen”.                                                                     Het missionaire aandeel wordt bijeengebracht
door vrijwillige bijdragen, de zendingsbusjes, acties en collecten.                                                                                                                         
           Bestuurssamenstelling: voorzitter, secretaris,
penningmeester en 2 commissieleden.

De evangelisatiecommissie is een kerkelijke commissie die
samen met de plaatselijke hervormde  kerk
vele bezoekers wil bereiken met het evangelie.                                                                           

Hiervoor organiseren zij in Werkendam jaarlijks diverse
activiteiten.                                                      
      Voor de inkomsten van deze activiteiten
ontvangt de commissie van beide kerken jaarlijks een bijdrage.                                                                                                                                            Bestuurssamenstelling:
penningmeester en 7 commissieleden.  

Het project ontwikkelingswerk jongeren “world servants”
is een internationale hulpverleningsorganisatie op protestantse christelijke
grondslag.                                                 
                                                               World
servants helpt in ontwikkelingslanden door ondersteuning te bieden bij het
realiseren van noodzakelijke gebouwen, zoals schooltjes en klinieken. Zij doet
dit door het uitsturen van teams van Nederlandse jongeren en volwassenen.                                                                                 
                                Het motto van World servants is: “Bouwen aan
jezelf door te bouwen voor een ander”.                            Voor het realiseren van reis- en
verblijfkosten en bouwmaterialen worden diverse acties gehouden en vrijwillige
bijdragen ontvangen.                                                                                              Bestuurssamenstelling: 2 commissieleden.
(jeugdouderling + jeugddiaken)

Het project Roemenie is actief in het dorpje Galospetreu
. Hier biedt zij hulp aan arme mensen d.m.v. kledinginzameling met transport,
financiele  ondersteuning aan ongeveer 25
gezinnen en het schenken van bijbels en catechese materiaal.                                                                                                                        Voor
de inkomsten van deze hulp zijn er acties en vrijwillige bijdragen.                                           Bestuurssamenstelling:
2  gemeenteleden.

Bijlage:  Baten en lasten diaconie 2017  incl. begroting 2017   en baten en lasten 2016;      

               In de baten en lasten van de diaconie 2016 en
2017 zijn ook de baten en lasten verwerkt             

                van
de zending, de evangelisatiecommissie, ontwikkelingswerk jongeren en het
project          

                Roemenie-Galospetreu
.  

               
Gereformeerde kerk te Werkendam

                College van Diakenen