ANBI 2016 Diaconie

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Diaconie Gereformeerde Kerk Werkendam

Maranathakerk

Telefoonnummer  0183-501670
RSIN/Fiscaal nummer: 25.22.597
Website adres: www.maranathakerk-werkendam.nl
E-mail: diaconie@maranatha-werkendam.nl
Adres: Gedempte Haven 1
Postcode: 4251CA
Plaats: Werkendam

De Gereformeerde Kerk te Werkendam is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en Sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk  en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschied (kerkorde artkel X lid 3).

De diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de  Protestantse gemeente te Werkendam.

  1. Samenstelling bestuur.

 Het bestuur van de diaconie ligt bij het college van diakenen van de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Op onze website is de samenstelling van de diaconie en de kerkenraad vermeld.

Het college van diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële  middelen van de diaconie.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de diaconie als de kerkenraad, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

  1. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

  1. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.maranathakerk-werkendam.nl vindt u het beleidsplan 2013-2017 van onze gemeente.

  1. Beloningsbeleid.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

  1. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

  1. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

In de bijlage vindt u de staat van baten en lasten van de diaconie. Deze  geeft via de1e kolom “begroting” inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De 2e kolom “rekening” geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen in het verslagjaar en de 3e kolom “rekening” betreft de baten en de lasten van het voorgaande jaar.

Daarnaast zijn de baten en lasten van de zending, de evangelisatiecommissie, ontwikkelingswerk jongeren en project Roemenie-Galospetreu in de jaarcijfers van de diaconie verwerkt.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen  van het verslagjaar.

Toelichting:

De middelen die specifiek aan de diaconie zijn toevertrouwd, worden gebruikt voor financiële en praktische hulp aan de medemens in nood. Dit kunnen eigen gemeenteleden zijn, maar ook organisaties die in binnen- en buitenland hulp verlenen aan verschillende doelgroepen. De diaconie streeft ernaar om op jaarbasis alle ontvangen financiële middelen ook direct te gebruiken voor hulpverlening. Voor de inkomsten van de activiteiten binnen de eigen gemeente en voor het regionale en wereldwijde diaconale werk worden het hele jaar door collecten gehouden.
Bestuurssamenstelling: voorzitter, secretaris, penningmeester en 9 diakenen.

De zending is een kerkelijke commissie met als opdracht  het evangelie door te geven aan alle mensen. De daadwerkelijke verbreiding van het evangelie gebeurt wereldwijd door de kerken zelf waarbij de zending op vele terreinen hun steentje bijdraagt  via hun missionaire aandeel. De kernwoorden van de zending zijn: “geloven-helpen-bouwen”. Het missionaire aandeel wordt bijeengebracht door vrijwillige bijdragen, de zendingsbusjes, acties en collecten.
Bestuurssamenstelling: voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 commissieleden.

De evangelisatiecommissie is een kerkelijke commissie die samen met de plaatselijke hervormde  kerk vele bezoekers wil bereiken met het evangelie. Hiervoor organiseren zij in Werkendam jaarlijks diverse activiteiten. Voor de inkomsten van deze activiteiten ontvangt de commissie van beide kerken jaarlijks een bijdrage.
Bestuurssamenstelling: penningmeester en 7 commissieleden.

Het project ontwikkelingswerk jongeren “world servants” is een internationale hulpverleningsorganisatie op protestantse christelijke grondslag. World Servants helpt in ontwikkelingslanden door ondersteuning te bieden bij het realiseren van noodzakelijke gebouwen, zoals schooltjes en klinieken. Zij doet dit door het uitsturen van teams van Nederlandse jongeren en volwassenen. Het motto van World servants is: “Bouwen aan jezelf door te bouwen voor een ander”.Voor het realiseren van reis- en verblijfkosten en bouwmaterialen worden diverse acties gehouden en vrijwillige bijdragen ontvangen.
Bestuurssamenstelling: 2 commissieleden. (jeugdouderling + jeugddiaken)

Het project Roemenie is actief in het dorpje Galospetreu . Hier biedt zij hulp aan arme mensen d.m.v. kledinginzameling met transport, financiele  ondersteuning aan ongeveer 25 gezinnen en het schenken van bijbels en catechese materiaal. Voor de inkomsten van deze hulp zijn er acties en vrijwillige bijdragen.
Bestuurssamenstelling: 2  gemeenteleden.

Bijlage:
Baten en lasten diaconie 2016  incl. begroting 2016   en baten en lasten 2015;

In de baten en lasten van de diaconie 2015 en 2016 zijn ook de baten en lasten verwerkt van de zending, de evangelisatiecommissie, ontwikkelingswerk jongeren en het project Roemenie-Galospetreu .

Gereformeerde kerk te Werkendam
College van Diakenen

 

Gereformeerde Kerk te Werkendam

College van Diakenen

 

Baten en Lasten voor ANVI-publicatie

 

 begroting rekening rekening
2016 2016 2015
baten
Opbrengsten uit bezittingen  €           100  €           149  €           215
Bijdragen gemeenteleden  €      27.150  €      57.820  €      56.726
Totaal baten  €      27.250  €      57.969  €      56.941
lasten
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)  €      26.150  €      47.133  €      48.779
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)  €               –  €               –  €               –
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €               –  €               –  €               –
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €        1.900  €        7.784  €        5.070
 Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen  €                     –  €                     –  €                     –
 Salarissen (koster, organist e.d.)  €               –  €               –  €               –
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €           350  €           657  €           664
Totaal lasten  €      28.400  €      55.574  €      54.513
Resultaat (baten – lasten)  €        1.150-  €        2.395  €        2.428
 Toelichting op de jaarcijfers 2016 van diverse rekeningen van de gereformeerde kerk te Werkendam –Maranathakerk-Baten en lasten 2016  diaconie  van de gereformeerde kerk te Werkendam

 Het boekjaar  2016  wordt afgesloten met een voordelig saldo van   €   592,–

Bij het opstellen van de begroting rekenden we op een tekort van    €  1150,–

Baten:
Aan rente is   €  117,–   ontvangen
Aan collecten en giften is   €  8964,–   ontvangen
Voor het diaconaal werk wereldwijd mochten we   €  22.222,–  ontvangen

Lasten:
Aan bankkosten is   €  303,–   uitgegeven
Aan bijdragen en diaconaal werk  is   €  8186,–  uitgegeven
Voor het diaconaal werk wereldwijd, dit zijn de door te zenden collecten, mochten we in 2016    €  22.222,–   afdragen

De cijfers van de begroting 2016 zijn alleen van de diaconie!

Baten en lasten 2016  zending   van de gereformeerde kerk te Werkendam

Baten:
Het boekjaar  2016 wordt afgesloten met een voordelig saldo van   €  50,–
Aan rente is ontvangen   €  32,–
Aan bijdragen, collecten en giften is   €  16.766,–  ontvangen

Lasten:
Aan bankkosten is   €  160,–   uitgegeven
Aan bijdragen en projecten is   €  16.588,–   uitgegeven

Baten en lasten 2016  evangelisatiecommissie   van de gereformeerde kerk te Werkendam

Het boekjaar 2016 wordt afgesloten met een voordelig saldo van   €  120,–

Baten:
Aan giften en collecten is    €  1228,-   ontvangen

Lasten:
Aan bankkosten is   €      57,–   uitgegeven
Aan bijdragen is       €  1051,–    uitgegeven

Baten en lasten  2016  ontw.werk jongeren van de gereformeerde kerk te Werkendam

Het boekjaar 2016 wordt afgesloten met een nadelig saldo van  €  22,–

Baten:
Aan bijdragen is  €  2494,– ontvangen

Lasten:
Aan bankkosten is  €      66,–  uitgegeven
Aan projecten  is     €  2450,–  uitgegeven

Er zijn voldoende liquide middelen van voorgaande jaren. 

Baten en lasten  2016  Roemenie-Galospetreu–  van de gereformeerde kerk te Werkendam

Het boekjaar 2016 is afgesloten met een voordelig saldo van   €  1655,–

Baten:
Aan giften is        €  4000,– ontvangen
Aan bijdragen is  €  2146,–  ontvangen

Lasten:
Aan bankkosten is  €  71,–   uitgegeven
Aan projecten is  €  4420,–  uitgegeven

 

Doelstelling en financiering  2016  diverse  commissies van de gereformeerde kerk te Werkendam .

De diaconie is een kerkelijke commissie die er wil zijn voor iedereen die hulp nodig heeft.
Samen met de gemeente probeert zij er te zijn voor de medemens in de eigen kerkelijke gemeente, in Werkendam, in Nederland en wereldwijd.
Voor de inkomsten  van de activiteiten binnen de eigen gemeente en  voor het regionale en wereldwijde diaconale werk  worden het hele jaar door collecten gehouden.

De zending is een kerkelijke commissie met als opdracht het evangelie door te geven aan alle mensen.
De daadwerkelijke verbreiding van het evangelie gebeurt  wereldwijd door de kerken zelf waarbij de zending op vele terreinen hun steentje bijdraagt  via hun missionaire aandeel.
De kernwoorden van de zending zijn: “Geloven-Helpen-Bouwen”
Het missionaire aandeel wordt bijeengebracht  door vrijwillige bijdragen, de zendingsbusjes bij de uitgang, acties en collecten.

De evangelisatiecommissie  is een kerkelijke commissie  die samen met de plaatselijke hervormde kerk  vele bezoekers wil  bereiken met het evangelie.
Hiervoor organiseren zij in Werkendam  jaarlijks  diverse activiteiten.
Voor de inkomsten van deze activiteiten ontvangt de commissie van beide kerken  jaarlijks een bijdrage.
Het project ontwikkelingswerk jongeren ‘world servants’  is een internationale hulpverleningsorganisatie op protestants-christelijke grondslag.
World Servants helpt in ontwikkelingslanden door ondersteuning te bieden bij het realiseren van noodzakelijke gebouwen, zoals schooltjes en klinieken. Zij doet dit door het uitsturen van teams  van Nederlandse jongeren en volwassenen.
Het motto van World Servants is:  “Bouwen aan jezelf  door te bouwen voor een ander”.
Voor het realiseren van  reis- en verblijfkosten en bouwmaterialen  worden diverse acties gehouden en vrijwillige bijdragen ontvangen.

Het project Roemenie is actief in het dorpje  Galospetreu. Hier biedt zij hulp aan arme mensen d.m.v. kledinginzameling met transport, financiele ondersteuning aan ongeveer 25 gezinnen en het schenken van bijbels en catechese materiaal.
Voor de inkomsten van deze hulp  zijn er acties en  vrijwillige bijdragen.